Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő megnevezése:

cégnév: brandguide universe Kft.

székhelye: 9025 Győr, Vámbéry Ármin utca 47. fsz.1

Adószám: 14763078-2-08

Cégjegyzékszám: 08 09 021206

Képviseli: Serfőző Péter ügyvezető

e-mail: peti@zwoelf.hu

 

 (a továbbiakban: Adatkezelő)

 

1.) MEGADOTT ADATOK KÖRE

 

Az előzetes jelentkezés szakaszában az Adatkezelő kizárólag e-mail címet kér megadni.

 

Holnapunkon, az brandguide.hu oldalon elérhető az “Brandguide Designer Mentoring Program, Brandguide Webinar” című online képzés, amelyen való részvételhez, annak megvásárlása előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációkor az alábbi adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, illetve számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, jelszó, felhasználónév illetve cégek esetén adószám.

 

Az adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az email cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

 

2.) ADATKEZELÉS  CÉLJA, ideje

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

 

Családi és utónév:  A családi és utónév megadása azért szükséges, mert az Adatkezelő mint szolgáltató a szolgáltatás ellenértékéről számlát állít ki, amelynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatás igénybe vevőjének teljes neve. Ezen kívül a kapcsolattartás szempontjából is hasznos, ha a szolgáltató tudja, hogyan szólítsa Önt.

E-mail cím: az e-mail cím az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartáshoz és az időpont egyeztetéséhez szükséges. 

Számlázási cím: Számlázási cím megadása azért szükséges, mert az Adatkezelő mint szolgáltató a szolgáltatás ellenértékéről számlát állít ki, amelynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatás igénybevevőjének címe.

Felhasználónév, és Jelszó: Az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Ön közötti online felhasználói fiók útján történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az Önnel történő kapcsolattartás egyszerűsítése. A felhasználónév és az e-mail cím a bejelentés, vagy időpontfoglalás céljából regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá az Adatkezelő és Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja. Az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében a felhasználó azonosítása során jelszó megadása kötelező.A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fentiekben megjelölt célokra használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (a regisztrált fiók törléséig)a kezeli. A családi és utónév, illetve számlázási cím esetében az adatkezelés időtartama a szolgáltatás ellenértékéről kiállított számla megőrzésére vonatkozó mindenkori jogszabályi előírás szerint történik.

 

3.) SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul a az e-mail címének, felhasználó nevének és jelszavának megadása esetében.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges családi és utónevének, illetve számlázási címének megadásakor.

 

4.) ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Harmadik személyek részére az Adatkezelő nem jogosult a Felhasználók semmilyen adatát sem kiadni, viszont jogosult más, kapcsolódó szolgáltatásáról elektronikus levél formájában tájékoztatni a regisztrált Felhasználókat. 

 

Az adatkezelő tárhelyét a Media Temple 12655 W. Jefferson Blvd Suite 400

Los Angeles, CA 90066 biztosítja, így a személyes adatok tárolása fizikailag az az Amerikai Egyesült Államokban történik. A tárhely szolgáltatójának a tárolt személyes adatok megismerésére nincs lehetősége.

 

Amennyiben a szolgáltatásról kiállított számlának az adóhatósághoz történő benyújtása válik szükségessé, akkor a számlában feltüntetett adatok továbbítása történik az állami adóhatóság felé.

 

5.) FELHASZÁLÓ JOGAI

 

A hozzáféréshez való jog

 Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy • az Adatkezelő – milyen személyes adatait; – milyen jogalapon; – milyen adatkezelési cél miatt; – mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; • milyen forrásból származnak a személyes adatai; • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt. 

 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

 Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben – vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 A tiltakozáshoz való jog

az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érintett csak akkor élhet a tiltakozáshoz való jogával, ha az Adatkezelő adatkezelése nem jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A törléshez való jog: érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn. Az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Adatkezelő adatkezelése nem jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban. 

 

Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor – panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy – lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

7.) ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. 

 

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. 

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

 

8.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Adatkezelési nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti a jelen nyilatkozat többi pontjának érvénytelenségét. 

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított tájékoztatót. 

 

Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.DIGITÁLIS ARCULATOK SEGÉDLET

Töltsd le a segédletet most! 🚀

Add meg az e-mail címedet és a rendszer már automatikusan küldi is a PDF-et. Reméljük, hasznos lesz számodra.
A Letöltésre kattintva hozzájárulsz, hogy újdonságokat küldjünk és elfogadod az adatvédelmi tájákoztatót.
BRAND SPRINT SEGÉDLET

Töltsd le a segédletet most! 🚀

Add meg az e-mail címedet és a rendszer már automatikusan küldi is a PDF-et. Reméljük, hasznos lesz számodra.
A Letöltésre kattintva hozzájárulsz, hogy újdonságokat küldjünk és elfogadod az adatvédelmi tájákoztatót.
SIKERES LETÖLTÉS

Az PDF már repül is a postaládába! 📬

Reméljük elégedett leszel! Amennyiben bármi észrevételed van a segédlettel kapcsolatban, mondd el nekünk!
Mindenképp ellenőrizd a spam és a kuka mappádat is. Amennyiben mégsem kaptad meg az e-mailt, kattints ide és újraküldjük!